บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาโครงการ
Project Management and Advisory Services


  AEP ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (IEE-SD/ESA/COP) การจัดงานรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ (Public Hearing) และการขอรับการสนับสนุนจาก BOI เป็นต้น
1) การพัฒนา บริหาร และดำเนินการโครงการส่งเสริม/สนับสนุนต่างๆ ในรูปแบบกองทุน หรือ โครงการ

2)  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
3)  การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment: ESA)
4)  การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: CoP)
5)  การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการประเมินศักยภาพที่ยั่งยืนของโครงการ (Initial Environmental Evaluation - Sustainable Development: IEE-SD)
6) การเป็นที่ปรึกษาในการจัดงานรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ (Public Hearing)
7) การเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำเอกสารและเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI)

Powered by MakeWebEasy.com