บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability Services


  AEP ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) และโครงการ THSI หรือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ให้แก่ บริษัทที่มีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
1) การพัฒนาโครงการ DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM
2) การพัฒนาโครงการ THSI หรือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ SET
3) การให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Report Coaching)
Powered by MakeWebEasy.com