บริการที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change Services

 
  AEP ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการ CDM , T-VER , CFO , ISO14064-1 และ CCF เป็นต้น
1) การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภายใต้กฎเกณฑ์ UNFCCC
2) การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
3) การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน Carbon Footprint Organization (CFO) ของ อบก.
4) การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1
5) การจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint : CCF) ตามข้อกำหนด ของ อบก.
6) การเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เช่น Carbon Neutral / Carbon Offset
Powered by MakeWebEasy.com