บริการที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change Services

1) การพัฒนาโครงการ CDM ภายใต้กฎเกณฑ์ของ UNFCCC
• โครงการที่ได้รับการอนุมัติการต่อ Crediting period (Renewal of crediting period) กับ CDM EB จำนวน 2 โครงการ
• โครงการที่ได้รับการออกเครดิตแล้ว จำนวน 5 โครงการ
• โครงการแบบแผนงาน (PoA) ที่ได้ขึ้นทะเบียน กับ CDM EB จำนวน 1 แผนงาน (แผนงาน 8055: Thailand energy efficiency improvement for street lightings) และได้ทำการเพิ่มโครงการย่อยแล้ว จำนวน 4 โครงการย่อย
• โครงการแบบโครงการเดี่ยว ที่ได้ขึ้นทะเบียน กับ CDM EB จำนวน 36 โครงการ
• ได้มีส่วนในการจัดทำคู่มือการตรวจวัดและบันทึกผลด้าน CDM จำนวน 42 โครงการ
  ผลงานด้านที่ปรึกษาโครงการ CDM (Single project)
 ผลงานด้านที่ปรึกษาโครงการ CDM (POA)
2) การพัฒนาโครงการ T-VER ภายใต้กฎเกณฑ์ของ อบก.
• โครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อบก. จำนวน 89 โครงการ 
• โครงการที่ได้รับการออกเครดิตแล้ว จำนวน 38 โครงการ
 ผลงานด้านที่ปรึกษาโครงการ T-VER
3) การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน Carbon Footprint Organization (CFO) ของ อบก.
• โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อบก. จำนวน  48 องค์กร         
ผลงานด้านที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน CFO
4) การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1
• โครงการที่ได้รับใบรับรอง จำนวน  43  โครงการ
ผลงานด้านที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน ISO14064-1
5) การจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint : CCF) ตามข้อกำหนด ของ อบก.
• จัดทำ City Carbon Footprint (CCF) จำนวน 8 เทศบาล
ผลงานด้านที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน CCF
6) การเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เช่น Carbon Neutral / Carbon Offset
• จัดทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เช่น Carbon Neutral / Carbon Offset จำนวน 2 องค์กร

กลุ่มลูกค้าในประเทศ

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com